Tjenester

Kontraktsrett

Bistand til utarbeidelse av de fleste typer kontrakter mellom private som mellom profesjonelle, mellom profesjonelle og private, forbrukere m.m. Videre tolkning av avtaler, samt tvister om fortolkning av slike. Mange rettsforhold springer ut av en avtale, enten den er inngått muntlig eller skriftlig.

Konkurs, inkassasjon

Vi yter bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger, konkurs og forretningsjuridiske problemstillinger. Vi kan videre bistå ved inkasso og tvangsfullbyrdelse av forfalte, utbetalt krav.

Arv-, familie- og skifterett

Vårt kontor har opparbeidet en betydelig erfaring innen arverett, felleseieskifte, skifte mellom samboere m.v.
Som bobestyrere ytes også tjenester som registrering av aktiva, realisering av formuesgjenstander, rydding av eiendommer m.m. for klargjøring av salg.

Arveloven har bestemmelser om hvordan en persons eiendeler skal fordeles etter at vedkommende er død. Dersom en ønsker at formuen skal bli fordelt på en annen måte enn hva arveloven fastsetter, må en opprette et testament som gir uttrykk for hvem som skal overta formuen og eventuelt på hvilke vilkår. Tilsvarende har Ekteskapsloven bestemmelser om fordelinger ved oppløsning av felleseie. Skifteloven har regler om prosedyrer for offentlig skifte, og rettigheter til å kreve offentlig skifte.

Vi yter bistand til arvinger, utarbeidelse av testamenter, og kan bistå ektefeller/samboere som har behov for rettslig bistand både i skiftesak, eller bare som rådgivere til selvskiftende parter. Videre kan bistand ytes samboere i forbindelse med opprettelse av samlivsavtaler, og bestemmelser om mulig fordeling ved evt. oppløsning av samlivsforhold, samt testamenter mellom i samlivsforhold.

Erstatningsrett

Krav om erstatning kan være aktuelt i tilknytning til skade på ting eller person, samt skade som voldes av gjenstander eller person. Den som pådrar seg en skade eller et skadeansvar bør ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Saker om personskade kan gi rett til fri rettshjelp. I mange tilfeller foreligger det også forsikringsdekning for skadeansvar.

Fast eiendoms rettsforhold

Tvister vedrørende fast eiendom kan omfatte forskjellige forhold; alt fra kjøp og salg, arv, utleie, skader, servitutter (bruksrettigheter) hevd m.m. For bistand i mange av disse forhold er mulig å få dekning under rettshjelpforsikring som nesten alltid er en del av bolig/innboforsikringen.

Forbrukerrett

Forbrukere har særlige rettigheter i Kjøpsloven, Angrefristloven, Håndverksloven, Avhendingsloven (salg av bolig) m.m. Vårt kontor gir veiledning om disse rettigheter og bistår i tvistesaker.

Arbeidsrett

Reglene omkring arbeid er ganske detaljerte og de gir arbeidstakerne et godt vern. Dersom De mener De har rettigheter De ikke får oppfylt, eller du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering, kan vi yte tjenesete i forhandlinger og tvister om arbeidsvilkårene, oppsigelsesvilkår m.m. I slike tilfelle kan den ansatte i lovens tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

Eiendomsmegling

Vi kan påta oss oppdrag som mellommann ved privatsalg av bolig. Banker krever som regel mellommann som forestår oppgjøret, og vi kan da samtidig utstede kontrakter, skjøte, besørge tinglysing og sikring av bankers finansieringsvilkår for oppfyllelse og gjennomføring av avtalen. Vi kan også besørge eierskifteforsikring som ledd i oppfyllelsen av avtalen.


Ut over ovennevnte fagområder, kan vi også yte bistand i selskapsrettslige spørsmål, styreverv, klagesaker m.m.