Vilkår/priser

Opplysninger om kostnader for advokattjenester


 1. Ordinær timepris er kr 1 500,- og som beregnes i hele og halve timer. Advokaten fører timeregnskap basert på tidsenheter pr. 15 minutter. Timeprisen inkluderer advokatens arbeid, behandling av originaldokumenter, konferanser, møter og øvrig representasjon for klient i enhver sammenheng. I tillegg kommer merverdiavgift med 25 %. Dersom vilkårene for fri rettshjelp foreligger vil statens satser legges til grunn, herunder også vilkår om egenandel. For avklaring om nødvendig behov for bistand, kan avtales inn til 15 min. gratis konsultasjon.

 2. Advokaten kan kreve dekket utlegg. Som utlegg regnes enhver bruk av eksterne tjenester som utføres etter regning, gebyr og avgifter til det offentlige, samt kopiering/telefonering ut over det om inngår i timeprisen. I tillegg belastes for merverdiavgift med 25 %, dog unntatt for gebyr og avgifter til det offentlig.

 3. Salær kan kreves inn som forskudd, à konto eller avregning etter nærmere avtale. Forskudd på salær/utgifter skal alltid innbetales til klientkonto. Forfall er 10 dager fra fakturadato med mindre annet forfall er fastsatt.

 4. Ved endelig salærberegning kan advokaten se hen til resultat, sakens art og vanskelighet, samt medgått tid.

 5. Enkeltstående førstegangskonsultasjon gjelder for nye kunder og koster 1 R (p.t. kr 1 130,- + mva.) for inntil 45 minutter. Førstegangskonsultasjon innebærer en vurdering av saken, og saksbehandling kan ikke påregnes i særlig grad. Dersom saken tas opp til behandling avregnes saken etter pkt. 2 ovenfor.

 6. Minstepriser gjelder for følgende tjenester:
  Testament kr 3 500,- med tillegg av merverdiavgift. Dette inkluderer konsultasjon inntil 45 minutter, dokumentutarbeiding, konferanse for underskrift og bekreftelse. Ved deponering kommer tillegg med statens gebyr - p.t.: kr 920,-.

  Ektepakt kr 1 500,- med tillegg av merverdiavgift. Dette inkluderer konsultasjon inntil 45 minutter, dokumentutarbeiding, konferanse for underskrift og bekreftelse. Tinglysing og gebyr kommer i tillegg.

  Samboeravtale kr 3 500,- + merverdiavgift. Dette inkluderer konsultasjon med inntil 45 minutter, utarbeiding av enkel samboeravtale, utsending / fremleggelse av dokumenter for underskrift.

  Kontrakt for fast eiendom kr 3 500,- med tillegg av merverdiavgift. Dette inkluderer konsultasjon for kontraktsgjennomgang inntil 1 time og utskrift av kontrakt. Medføres mer arbeid som kontakt med motpart, prises tjenesten etter medgått tid. Omfatter oppdraget også overføring av pengebeløp, sikring av prioritet for panterettigheter, dekning av offentlige gebyr m.m. vil dette være eiendomsmegling som krever særskilt bevilling og egne kostnader. Normalt er kostnader for omkostninger for slik oppgjørsmegling i størrelsesorden kr 12 000,- + mva.

  Arbeid utover det som er angitt kan advokaten kreve dekket i henhold til vanlig salærberegning, jfr. pkt. 2..

 7. Avtalt salær/oppdragsbekreftelse:
  Advokatene kan inngå avtale om salær som avviker fra det som er opplyst foran. I utgangspunktet skal denne være skriftlig. Klienten har krav på oppdragsbekreftelse for det enkelte oppdrag som er avtalt, og hvor bl.a. prisopplysninger skal inngå som del av bekreftelse

Forbruker defineres tilforhold når tjenesten utføres for kunden/klienten i egenskap av privatperson og at tjenesten er ment til privat bruk for klienten og/eller hans/hennes husstand. Forbrukeren må selv være oppdragsgiver. Tjenester hvor advokaten opptrer på vegne av forbrukere, men er oppnevnt av det offentlig, faller utenfor virkeområdet for definisjonen. Oppdrag innenfor eiendomsmegling eller inkasso er heller ikke omfattet. Salærberegningen gjelder også for klienter som er forbrukere og som har forsikring med rettshjelpdekning.

Kildegrunnlag for opplysningsplikt om priser: Konkurranseloven av 5. mars 2004 § 23