Tjenester

Kontraktsrett

Bistand til utarbeidelse av de fleste typer kontrakter mellom private som mellom profesjonelle, mellom profesjonelle og private, forbrukere m.m. Videre tolkning av avtaler, samt tvister om fortolkning av slike. Mange rettsforhold springer ut av en avtale, enten den er inngått muntlig eller skriftlig.

Konkurs, inkassasjon

Vårt kontor har advokater som er faste bobestyrere for flere av skifterettene/tingrettene i Hordaland. I den anledning kan vi også yte bistand i forbindelse med gjeldsforhandlinger og forretningsjuridiske problemstillinger. Vi bistår også ved inkasso og tvangsfullbyrdelse av forfalte, utbetalt krav.

Arv-, familie- og skifterett

Vårt kontor er faste bobestyrere i dødsbo for offentlige skifte etter oppnevning fra skifteretten/tingretten. I den anledning har vi opparbeidet en betydelig erfaring innen arverett, felleseieskifte, skifte mellom samboere m.v.
Som bobestyrere ytes også tjenester som registrering av aktiva, realisering av formuesgjenstander, rydding av eiendommer m.m. for klargjøring av salg.

Arveloven har bestemmelser om hvordan en persons eiendeler skal fordeles etter at vedkommende er død. Dersom en ønsker at formuen skal bli fordelt på en annen måte enn hva arveloven fastsetter, må en opprette et testament som gir uttrykk for hvem som skal overta formuen og eventuelt på hvilke vilkår. Tilsvarende har Ekteskapsloven bestemmelser om fordelinger ved oppløsning av felleseie. Skifteloven har regler om prosedyrer for offentlig skifte, og rettigheter til å kreve offentlig skifte.

Vi yter bistand til arvinger, utarbeidelse av testamenter, og kan bistå ektefeller/samboere som har behov for rettslig bistand både i skiftesak, eller bare som rådgivere til selvskiftende parter. Videre kan bistand ytes samboere i forbindelse med opprettelse av samlivsavtaler, og bestemmelser om mulig fordeling ved evt. oppløsning av samlivsforhold, samt testamenter mellom i samlivsforhold.

Strafferett

Som faste forsvarere er det ved kontoret opparbeidet en betydelig erfaring i de ulike straffeforhold som skal pådømmes. Forsvarerbistanden ytes i forbindelse med fengsling, opphold i fengslet og gjennomføring av straffesakene for domstolene. Herunder også rådgivning i forbindelse med anke over straffedommer. Den som utsettes for straffeforfølgning har alltid rett til selv å velge forsvarer.

Erstatningsrett

Krav om erstatning kan være aktuelt i tilknytning til skade på ting eller person, samt skade som voldes av gjenstander eller person. Den som pådrar seg en skade eller et skadeansvar bør ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Saker om personskade kan gi rett til fri rettshjelp. I mange tilfeller foreligger det også forsikringsdekning for skadeansvar.

Fast eiendoms rettsforhold

Tvister vedrørende fast eiendom kan omfatte forskjellige forhold; alt fra kjøp og salg, arv, utleie, skader, servitutter (bruksrettigheter) hevd m.m. For bistand i mange av disse forhold er mulig å få dekning under rettshjelpforsikring som nesten alltid er en del av bolig/innboforsikringen.

Forbrukerrett

Forbrukere har særlige rettigheter i Kjøpsloven, Angrefristloven, Håndverksloven, Avhendingsloven (salg av bolig) m.m. Vårt kontor gir veiledning om disse rettigheter og bistår i tvistesaker.

Arbeidsrett

Reglene omkring arbeid er ganske detaljerte og de gir arbeidstakerne et godt vern. Dersom De mener De har rettigheter De ikke får oppfylt, eller du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering, kan vi yte tjenesete i forhandlinger og tvister om arbeidsvilkårene, oppsigelsesvilkår m.m. I slike tilfelle kan den ansatte i lovens tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

Eiendomsmegling

Vi kan påta oss oppdrag som mellommann ved privatsalg av bolig. Banker krever som regel mellommann som forestår oppgjøret, og vi kan da samtidig utstede kontrakter, skjøte, besørge tinglysing og sikring av bankers finansieringsvilkår for oppfyllelse og gjennomføring av avtalen. Vi kan også besørge eierskifteforsikring som ledd i oppfyllelsen av avtalen.

Priser

For våre tjenester beregnes kostnader ut fra en timepris på kr 1 500,- + mva. Dersom De oppfyller vilkårene for fri rettshjelp gjelder de til enhver tid offentlige salærsatser også for beregning av egenandel. I tillegg kommer direkte utgifter til gebyrer, fremmedtjenester osv. Det kan også avtales annen pris ved særlige forhold.

Ut over ovennevnte fagområder, kan vi også yte bistand i selskapsrettslige spørsmål, styreverv, klagesaker m.m.